S T A T U T

TOWARZYSTWA  DOBROCZYNNOŚCI  w  KIELCACH

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach.

 § 1

            Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach, zwane  w dalszych postanowieniach Statutu „Towarzystwem” jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach charytatywnych

§ 2

          Terenem działania Towarzystwa jest  miasto  i  powiat  Kielce; siedziba Towarzystwa znajduje się  w  Kielcach

§ 3

          Towarzystwo jest zrzeszeniem powołanym i zarejestrowanym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz.104    z późn. zm.), posiada  osobowość  prawną oraz  status organizacji  pożytku  publicznego, wynikający z przepisów ustawy z dnia  24  kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania Towarzystwa.

 

§ 4

            Celem Towarzystwa jest udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej ludziom potrzebującym  a  w  szczególności:

a- pomocy rzeczowej i finansowej, rodzinom  i osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, długotrwałej choroby, bezrobocia, bezdomności i ubóstwa,

b- pomocy i poradnictwa prawnego w uzyskiwaniu świadczeń instytucjonalnych, dla  wyrównywania  szans  tych  rodzin  i  osób,

c- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

d- pomocy  medycznej, pielęgniarskiej i opiekuńczej  osobom chorym,  niepełnosprawnym, oraz  ochrony  i  promocji  zdrowia.

e- poprawa jakości życia osób w wieku emerytalnym. 

 

§ 5

           Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie środków materialnych pochodzących:

    a- ze składek i ofiar członków Towarzystwa,

    b- z ofiar pieniężnych i rzeczowych innych osób fizycznych i prawnych,

    c- z dotacji i subwencji,

    d- z działalności gospodarczej, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie  może  być  przeznaczony  do  podziału  między  jego  członków  lub  pracowników

       oraz ich osób bliskich.

2. Osobiste, społeczne zaangażowanie swoich członków w pracy na rzecz potrzebujących.                                                                                          

3. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, związkami zawodowymi, organizacjami  społecznymi, organizacjami religijnymi

    i kościołem.

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, niesamodzielnych, w tym pomoc opiekuńcza, pielęgniarska oraz rehabilitacja za pośrednictwem jednostek

   wewnętrznych 

5. Realizację  programów społecznych i zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

6. Wspieranie, w tym materialne, innych podmiotów, które realizują cele statutowe wolne od podatku, zgodne z celami Towarzystwa.

7. Zatrudnianie pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia spraw Towarzystwa.

 

§ 6

      Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a- członków zwyczajnych,

b- członków honorowych,

c- członków wspierających.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione  praw publicznych, które zgłosiły swoje przystąpienie

     do Towarzystwa i uzyskały  pisemną  rekomendację  2-ch członków wprowadzających.

2. Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone w pracy na rzecz potrzebujących, którym godność ta została nadana przez

    Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, udzielające pomocy w realizacji celów Towarzystwa (w szczególności dokonujące wpłat pieniężnych

   i ofiar rzeczowych).

 

§ 7

1. Członkowie mają prawo do:

    a- korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Towarzystwa,

    b- zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw,

    c- uczestniczenia  w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

2. Zapis w §7 punkcie 1a- nie dotyczy członków wspierających.

3. Członkowie mają obowiązek:

    a- brania czynnego udziału w realizacji celów Towarzystwa,

    b- przestrzegania postanowień regulaminu i statutu,

    c- podporządkowania się uchwałom Towarzystwa,

    d- regularnego opłacania składek członkowskich.

4. Członkostwo ustaje na skutek:

    a- wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

    b- Uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres

       przekraczający trzy miesiące, po pisemnym upomnieniu.         

5. Od Uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie

   14 dni od zawiadomienia o powziętej uchwale.                                               

 

 ROZDZIAŁ III

Organizacja i władze Towarzystwa.

§ 8

1.Władzami Towarzystwa są:

    a- Walne Zebranie  Członków Towarzystwa,

    b- Zarząd Towarzystwa,

    c- Komisja Rewizyjna Towarzystwa,

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zależnie od uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa.

 

§ 9

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków.

3. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Towarzystwa z głosem decydującym, z zastrzeżeniem jak w §7pkt 2.

 

§ 10

    Do Walnego Zebrania  Członków należy:

1. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian i uzupełnień w ich składzie.

2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium  Zarządowi Towarzystwa.

4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreślenie z listy członów.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach statutowej działalności Towarzystwa.

6. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa.

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

8. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

9. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członka Zarządu.

 

 § 11

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawionych

   do głosowania.

3. W przypadku braku quorum do przeprowadzenia ważnego Walnego Zebrania wprowadza się zasadę wyznaczania drugiego terminu odbycia Zebrania po upływie

    15 min. licząc od pierwotnie wyznaczonego terminu. Podjęte uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków

    są uchwałami  prawnie skutecznymi.                                                    

4. Tryb przeprowadzania Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust.3 nie ma zastosowania do spraw określonych w § 11 ust.2 Statutu tj. zmiany Statutu

    i rozwiązania Towarzystwa.

 

§ 12

    O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Towarzystwa Zarząd zawiadamia na co najmniej 7 dni przed terminem.

 

§ 13

    Zarząd Towarzystwa jest wieloosobowy.                                                  

                                                                                                                   

§ 14

    Do obowiązków Zarządu Towarzystwa należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

3. Organizowanie działalności gospodarczej oraz odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

4. Kierowanie finansami Towarzystwa i jego majątkiem.

5. Opracowywanie sprawozdań z prac Zarządu.

 

§ 15

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje prezes, a w przypadku nieobecności prezesa  jego zastępca.

3. Posiedzenia Zarządu  odbywają się w miarę potrzeb.

                                                             

§ 16

1.Zarząd Towarzystwa wybiera spośród swoich członków prezesa , dwóch zastępców i sekretarza oraz dokonuje podziału czynności członków Zarządu.

2. Oświadczenie woli za Towarzystwo składają dwaj członkowie Zarządu.

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

4. Członek Zarządu odpowiada wobec Towarzystwa za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu,

    chyba że nie ponosi winy.

 5. Członek Zarządu zobowiązany jest do wykonywania obowiązków na zasadach  określonych w Art. 27b. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

     publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz.873 z późn.zm.)”.

 6. Za szkodę wyrządzoną przez kilka osób, odpowiedzialność ponoszą te osoby na zasadzie  solidarności.

 7. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość  wynagrodzenia zależy od możliwości

    finansowych Towarzystwa i jest określana przez Walne Zebranie Członków w trybie uchwały.

8. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

      Komisja  Rewizyjna  jest  statutowym  kolegialnym  organem  kontroli  odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej

1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech osób.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej:

    a-  nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa, ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,    

        powinowactwa  lub  podległości służbowej,

    b- nie byli skazani  prawomocnym  wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

    c- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych  kosztów lub wynagrodzenie, w wysokości nie wyższej niż  

       przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

 

 § 18

   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Statutowej Zarządu Towarzystwa.

2. Występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z kontroli i z zaleceniami  odnośnie usunięcia stwierdzonych uchybień.

3. Składanie sprawozdań z  działalności kontrolnych na corocznych Walnych Zebraniach sprawozdawczych oraz  po upływie  kadencji Zarządu i występowanie

   z wnioskami o absolutorium dla Zarządu na corocznych Walnych Zebraniach Sprawozdawczych  oraz na Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczo-Wyborczym

   na koniec  kadencji.

4. Reprezentowanie Towarzystwa w umowach z członkiem Zarządu i w sporach z nim.

 

§ 19

     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Majątek i fundusze Towarzystwa.

 § 20

1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z działalności  gospodarczej , dochodów z majątku

    Towarzystwa, odpłatnej  działalności  statutowej  oraz ofiarności publicznej.

2. Towarzystwo przyjmuje darowizny, spadki i zapisy oraz korzysta z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów.

3. Zabronione jest:

    a- udzielanie  pożyczek  lub  zabezpieczanie  zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz statutowych lub pracowników

       oraz osób, z którymi członkowie, członkowie  władz oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

       pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,

       opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

    b-  przekazywanie  majątku  Towarzystwa  na rzecz jego członków, członków władz statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

        w stosunku do osób trzecich, w  szczególności jeśli przekazanie  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych  warunkach,

    c - wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz  lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

        do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

    d- kupowanie  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego  władz  lub pracownicy oraz ich  osoby  bliskie,

       na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po  cenach  wyższych niż rynkowe.

 

§ 21

   1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach, w rozmiarach  służących   realizacji

       celów  statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.  

   2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków

       stowarzyszenia  lub  pracowników   oraz  ich  osób   bliskich .   

  3. Towarzystwo  prowadzi nieodpłatną  i  odpłatną  działalność  statutową zgodnie z  ustawą  z  dnia  24 kwietnia  2003 r o działalności   pożytku 

      publicznego i o wolontariacie, obejmującą zadania w zakresie:

        a- działalności nieodpłatnej  poprzez udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej wyszczególnionej w § 4 Statutu,

        b -działalności odpłatnej  poprzez świadczenia nie pieniężne w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych,

           niepełnosprawnych, chorych. 

 

§ 22

1. Właścicielem całego majątku jest Towarzystwo Dobroczynności jako osoba prawna.

2. Dysponentem majątku jest Zarząd Towarzystwa, który na mocy swego upoważnienia  podejmuje  zobowiązania  majątkowe  i  finansowe.

   Dokumenty dotyczące obrotu majątkowego i finansowego uzyskują moc prawną po podpisaniu przez  dwóch członków Zarządu Towarzystwa, za wyjątkiem

   decyzji odnoszących się do likwidacji majątku na skutek likwidacji Towarzystwa.

3. W przypadku likwidacji Towarzystwa majątek przeznacza się na cele określone Uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,  zgodnie  z  ustawą  

   z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

 

   

 

       Tekst jednolity Statutu  po zmianach  wprowadzonych  przez Walne Zebranie Członków  Towarzystwa  Dobroczynności

       w  Kielcach , Uchwałą  Nr 5/2019  z  dnia 20 marca 2019r.

                                                                                                             

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com